Reguli de sesizare

ANUNŢ

 

Pe durata stării de alertă declarate pe teritoriul României corespondența adresată Inspecției Judiciare va fi transmisă, de regulă, prin mijloace de comunicare electronică (registratura@inspectiajudiciara.ro) sau servicii poştale.

Solicitările adresate Inspecției Judiciare pot fi depuse şi personal în fiecare zi de luni, între orele 10 și 14, cu respectarea măsurilor de prevenție împotriva răspândirii COVID-19.

În aceeași perioadă, comunicarea actelor procedurale se va realiza în toate cazurile în care este posibil prin intermediul poștei electronice.

Cine gestionează sesizările cu privire la activitatea magistraţilor?


Inspecţia Judiciară funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale. În principal, Inspecţia Judiciară soluţionează sesizările privind activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor, precum şi a magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau încălcarea obligaţiilor profesionale ale acestora în raporturile cu justiţiabilii.


Cine poate adresa sesizări Inspecţiei Judiciare?


Inspecţia Judiciară este titulară a acţiunii disciplinare şi se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată în scris şi motivat de orice persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu abaterile disciplinare săvârşite de judecători şi procurori (art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, completată şi modificată inclusiv prin Legea nr. 24/2012). Inspecţiei judiciare îi pot fi semnalate aspecte în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare. (art. 97 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată).


Cum mă pot adresa Inspecţiei Judiciare?


Printr-o petiţie formulată în scris şi transmisă prin:


Poştă: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.40, Sector 5

E-mail: registratura@inspectiajudiciara.ro


Sesizările pot fi depuse şi la Registratura Inspecţiei Judiciare în zilele lucrătoare, în intervalul orar 12:00 -14:00


Ce trebuie să conţină o sesizare?

 datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume, adresa completă);

 descrierea faptelor sesizate;

 data şi semnătura olografă a petiţionarului;


În cazul în care petiţia este transmisă prin intermediul poştei electronice, petiţia trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

 datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume, adresa completă);

 descrierea faptelor sesizate;

 semnătura electronică a petiţionarului.


Sesizarea care nu îndeplineşte cumulativ aceste condiţii, se clasează, printr-o rezoluţie de clasare, ceea ce presupune că nu va fi luată în considerare! – Anual, în aproximativ 1000 de sesizări sunt dispuse soluţii de clasare pentru lipsa semnăturii.


Sfaturi cu privire la conţinutul sesizărilor:


 Pentru a putea fi efectuate verificările prealabile, în conţinutul petiţiei trebuie indicate în mod concret aspectele în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, ce anume obligaţii profesionale au încălcat aceştia sau ce anume fapte au săvârşit, care ar putea fi calificate drept abateri disciplinare.

 Este de preferat să indicaţi în cuprinsul sesizării numele judecătorului/procurorului de a cărui activitate sunteţi nemulţumit, instanţa/parchetul unde acesta activează şi numărul dosarului.

 De asemenea, sesizările, prin modul de adresare, trebuie să respecte drepturile şi libertăţilor celorlalte persoane. Aceasta reprezintă de fapt o îndatorire fundamentală a oricărui cetăţean, consacrată de Constituţia României care, în art. 57, prevede că „cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi


Sesizarea adresată Inspecţiei Judiciare trebuie să fie semnată, să conţină datele de identificare ale autorului faptei sau indicii cu privire la identificarea situaţiei de fapt care a determinat sesizarea.


Înainte de a vă adresa Inspecţiei Judiciare, vă rugăm să verificaţi dacă sesizarea nu este de competenţa altor instituţii, după cum urmează:


apărări, cereri, concluzii, excepţii, căi de atac: instanţa pe rolul căreia se află dosarul;

plângeri penale: organelor de cercetare penală;

plângere împotriva măsurilor adoptate de procuror: conducătorilor parchetelor/instanţelor de judecată;

nemulţumiri faţă de activitatea personalului auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor: preşedintelui curţii de apel sau procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta;

consultanţă juridică: avocaţi;


Nemulţumiri faţă de activitatea:


unui avocat: baroul în care este înscris avocatul contestat, Uniunea Naţională a Barourilor din România;

unui notar public: Uniunea Notarilor Publici, Ministerul Justiţiei;

unui expert judiciar, expert criminalist, personalul Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor: Ministerul Justiţiei;

unui executor judecătoresc: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Ministerul Justiţiei.


DE REŢINUT ! În procedura de soluţionare a petiţiilor, Inspecţia Judiciară


NU POATE interveni în soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor şi parchetelor;

NU POATE pune în discuţie soluţiile pronunţate prin hotărâri judecătoreşti (care sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege), potrivit art. 97 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată;

NU POATE pune în discuţie măsurile şi soluţiile emise de către procurori (care sunt supuse controlului procurorului ierarhic şi instanţei competente să judece cauza în fond (conform art. 64 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată);

NU POATE pune în discuţie concluziile procurorilor în instanţele de judecată (conform art.67 alin.2 din Legea nr.304/2004, republicată şi modificată);

NU POATE încălca principiile independenţei judecătorului şi autorităţii de lucru judecat;

NU POATE efectua acte de urmărire penală;

NU POATE acorda asistenţă juridică.
Ce se întâmplă cu sesizarea mea?


După primirea la Inspecţia Judiciară, lucrarea este repartizată la una dintre cele două direcţii, respectiv Direcţia de inspecţie pentru judecători sau Direcţia de inspecţie pentru procurori.


I. Etapa verificărilor prealabile

Etapa verificărilor prealabile este o etapă premergătoare cercetării disciplinare, competenţa Inspecţiei Judiciare fiind, potrivit prevederilor art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, „de a stabili dacă există indiciile săvârşirii de către magistraţi a unei abateri disciplinare şi de a se pronunţa după caz, în funcţie de rezultatul verificărilor”.


Soluţii:

1. - clasare – nu au fost identificate indicii cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare; - rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea şi persoanei vizate de sesizare

2. - începerea cercetării disciplinare prealabile – există indicii cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare;


Termene: 45 de zile; Inspectorul şef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificărilor prealabile, cu cel mult 45 zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. 


II. Etapa cercetării disciplinare prealabile

În această etapă se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. 


Soluţii:

1. - admiterea sesizării, prin exercitarea acţiunii disciplinare şi sesizarea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii;

2. - respingerea sesizării, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii disciplinare.


Termene: 60 de zile; Cercetarea disciplinară se poate prelungi cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. Potrivit art. 46 alin. 7 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, modificată şi completată, acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 30 de zile de la finalizarea cercetării disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data la care fapta a fost săvârşită.


Există căi de atac împotriva măsurilor dispuse de Inspecţia Judiciare?


Rezoluţiile emise de inspecţia judiciară, respectiv rezoluţiile de clasare şi cele de respingere a sesizării sunt supuse căilor de atac.


I. Rezoluţia de clasare


Art. 451 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată stabileşte că împotriva rezoluţiei de clasare, persoana care a formulat sesizarea poate depune plângere adresată inspectorului-şef, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea se soluţionează în cel mult 20 de zile de la data înregistrării la Inspecţia Judiciară. Rezoluţia inspectorului-şef prin care au fost respinse plângerea şi rezoluţia de clasare pot fi contestate de persoana care a formulat sesizarea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Soluţionarea cauzei se face de urgenţă şi cu precădere. Hotărârea Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 15 zile de la comunicare. 


II.Rezoluţia de respingere a sesizării


Art.47 alin. 5), 6), 7) din Legea nr.317/2004 stabileşte că rezoluţia de respingere a sesizării poate fi contestată de persoana care a formulat sesizarea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile. Hotărârea Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 15 zile de la comunicare. Soluţionarea cauzei se face în termen de 6 luni.